Skip to main content

Het werkgebied van Waterschap Limburg omvat de hele provincie Limburg. Waterschap Limburg heeft als taak het verzorgen van schoon water uit het afvalwater, voldoende zoetwater in droge periode en veilige dijken langs rivieren en beken opdat u droge voeten houdt bij hoog water. Het Waterschap Limburg wordt bestuurd door 30 bestuursleden, welke de belangen van hun achterban vertegenwoordigen.

Zo hebben bedrijven namens LWV/VNO-NCW 3 geborgde zetels in het Algemeen Bestuur Waterschap Limburg. Geborgde zetels betekent dat de kandidaten voor deze zetels niet rechtstreeks door verkiezingen worden gekozen, maar via een sollicitatie procedure door het LWV en/of KvK worden ingevuld. Momenteel worden deze zetels ingevuld door Hans Verdellen, Jan Houwen en Michel Bouts.

Het Waterschap heeft een jaarlijkse begroting van € 156 miljoen waarvan ca 25% door bedrijven wordt opgebracht. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van de bedrijven toezicht houden op de begroting dat de geldelijke middelen efficiënt en doelmatig worden besteed. Een keer per 4 jaar wordt het algemeen bestuur geïnstalleerd en kunnen ook de geborgde zetels worden ingevuld. De volgende periode is 2023.

De speerpunten van de fractie bedrijven zijn:

 1. innovatie en duurzaamheid
 2. energie transitie en circulariteit.
 3. controle en efficiënt inzetten belasting geld
 4. voldoende schoonwater en bescherming tegen hoogwater
 5. bevorderen samenwerking in de driehoek bedrijfsleven, waterschap(bedrijf) en kennisinstituten, kennisdelen met mogelijke kansen voor het bedrijfsleven

Vragen
Wat is voor jou de reden om je verkiesbaar te stellen voor een geborgde zetel bij de waterschappen?

 1. Het werk van het waterschap is van groot belang voor ons mooie leven in de delta. Zeker in Limburg is er een stevige uitdaging; zorg voor adequate hoogwater bescherming , voor voldoende water van goede kwaliteit en voor de afvalwaterketen.
 2. Wij vinden het van groot belang dat waterschappen hun verantwoordelijkheid nemen voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulair gebruik van grondstoffen en materialen.
 3. Innovatie, technologie, IT, en circulaire duurzaamheid zijn aspecten die mij bijzonder boeien en wij willen dan ook graag bijdragen om deze opgave vanuit mijn kennis en netwerkachtergrond mee te realiseren.
 4. De ambities en belangen zijn groot, de opgaven complex en dynamisch. Bij overheidsorganisaties die daar adequaat aan tegemoet willen komen, zal intensivering en samenwerking met het bedrijfsleven en verdere professionalisering hoog op de agenda moeten staan. Het slim inzetten van kennis en management en werken in de geest van vernieuwende milieu wetgeving biedt daarbij zeker kansen.
 5. Wij willen graag meesturen, begeleiden en ondersteunen bij het verbinden van de reguliere waterschapstaken met de vele nieuwe opgaven.
 6. Samen werken aan een mooie, gezonde en veilige leefomgeving welke onze kinderen en de kinderen hierna generatie op generatie intensief kunnen gebruiken en volop in kunnen genieten.

Wat is de functie van deze zetel?

 1. De waterschappen hebben een stevige en vertrouwde basis, gericht op lange termijn kwaliteit en continuïteit.
 2. Het nemen van verantwoordelijkheid voor waterbeheer dat bijdraagt aan een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Zorg voor adequate hoogwater bescherming, voor voldoende water van goede kwaliteit en voor een slimme en doeltreffende afvalwaterketen.
 3. Het vanuit een duidelijke visie werken aan een optimale waterhuishouding, om daarmee een veilig mooi leven in de delta voor nu en in de toekomst te garanderen.

Waarom zijn de geborgde zetels voor bedrijven zo belangrijk?

 1. Om de specifieke belangen van het bedrijfsleven binnen waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg te vertegenwoordigen, behartigen en de verbinding te leggen met bedrijfsleven om gezamenlijk bij te dragen aan een optimaal waterbeheer in onze provincie

Wat is de meerwaarde voor de bedrijven? En hoe werken jullie aan de verbinding met het bedrijfsleven en de uitdagingen op de thema’s klimaat, energie en circulariteit?

 1. Samenwerking om duurzaamheid ambities en technologische vernieuwingen te realiseren, ook als mogelijk exportproduct voor de BV
 2. Innoveren om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, efficiënt en veilig waterbeheer.
 3. Draagvlak creëren in het bedrijfsleven, kennis en kunde delen, de zichtbaarheid van het waterschap
 4. Verbeteren en samenwerking uitbouwen
 5. Het behartigen en verbinden van de belangen van het bedrijfsleven op het gebied van waterschaps beheer en het bestuurlijk mede inhoud geven aan de door ontwikkeling van een effectieve, innovatieve en moderne waterschap organisatie waarmee kwantitatief en kwalitatief waterbeheer geborgd is voor nu en de toekomst.

Welke maatregelingen hebben jullie de laatste jaren ingebracht en wat is het resultaat?

 1. Ervaring/voorbeelden vanuit onze praktijk;
 2. Wateropvang, waterberging in en vanuit de gebouwde omgeving, hergebruik en infiltratie van regenwater, waterzuivering middels helofytenfilters,
 3. HWA/DWA-afvoersystemen in industrie, utiliteit, defensie en vakantieparken. Membraan filtering.
 4. Energieterugwinning waterzuivering.
 5. Financial control kennis