Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie zet zich in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen en het versnellen van processen door te innoveren.
Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaald en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie na te streven zijn er onderwerpen bepaalt welke middels projecten ingevuld worden.

Circulariteit

Het zo efficient mogelijk gebruiken van grondstoffen

Limburg Circulair & Afvalvrij

In een circulaire economie behouden producten zo lang mogelijk hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Door materialen hun waarde te laten behouden wordt de overgang naar afval zolang mogelijk uitgesteld. Wij willen middels dit project doorbraakprojecten om de circulariteit te versnellen vinden en ondersteunen. Daarnaast organiseren wij ook de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20. (www.limburgsecirculaireinnovatietop20.nl)

Mede mogelijk gemaakt door:

Aanbesteden

Aanbesteden met circulariteitsgedachten tussen 30 Limburgse gemeenten en werken aan de aansluiting van de werkgevers/ondernemers. Er volgt een programma: workshop SDG’s vertaalt naar de grote transitie thema’s gevolgd door een 3daagse opleiding Circulaire supply chains.

Groene groeiers

Het landelijke VNO-NCW (waarbij wij Limburg vertegenwoordigen) netwerk Groene Groeiers bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie. In de besloten community vinden ondernemers uit verschillende sectoren elkaar op duurzame uitdagingen; van scale up, familiebedrijf tot multinational. De samenwerking in dit project leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn.

Circulaire businessmodellen

Dit project met onderwerpen als Circulair ontwerpen en Duurzaam bouwen is in ontwikkeling, zodra meer informatie bekend is wordt deze gepubliceerd.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Overstappen op duurzame (hernieuwbare) energie

Duurzame Bedrijventerreinen

Dit project omvat een collectieve en integrale duurzame benadering op het niveau van bedrijventerreinen. De collectiviteit levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame energieproductie, efficiency en besparing op twee hoofdthema’s: Energietransitie en Klimaatadaptatie. Denk hierbij niet alleen zonnepanelen, warmtenetten etc. maar ook aan meer innovatieve zaken als decentrale energie-netwerken om zo te voorkomen dat de huidige netten niet worden overbelast. Het aanpassen van de huidige energie infrastructuur kost miljarden waar echter ook andere oplossingen voor zijn.
Op het gebied van klimaatadaptatie denken wij vooral aan infiltratie van water, loskoppelen, biodiversiteit, het aanleggen van wadi’s en het voorkomen van overstromingen door heftige regenval. www.duurzamebedrijventerreinen.eu

Bekijk hier de A3 poster van Duurzame Bedrijventerreinen.

Waterstof Zuid Nederland

Bij dit project onderzoeken we de mogelijkheden van waterstof in de energienetwerken en de gebouwde omgeving en het integreren van systemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te kijken naar de inzetbaarheid van waterstof, zoals bv.:

 • waterstof als grondstof,
 • in de maakindustrie,
 • automotive/transport/logistiek,
 • Talent ontwikkeling, kennis, opleidingen
 • Gebouwde omgeving
 • Systeemintegratie

Waterstof zal altijd één van de schakels blijven in de energietransitie. Het ontbreekt momenteel vooral aan kennis. Deze kennis en talentontwikkeling zal door ons in het LWV Business College of door de partners van deze coalitie worden opgepakt.

Bekijk hier de flyer voor ‘De kansen van waterstof’

Op 6 april 2022 vindt er tevens een waterstofcongres plaats dat wij organiseren.

Duurzaam Energie Besparen (DEB)

De wet milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000Kwh elektriciteit of 25.000m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Om de ondernemers te ondersteunen in dit proces is gisteren 28-1-2021  de website www.DEB.nl (Duurzaam-Energie-Besparen )gelanceerd tijdens het EZK event “Partners in Energie uitdagingen”. Op deze site vindt u  praktische hulpmiddelen om energie en daarmee geld te besparen.

Iedere ondernemer kan direct zien hoeveel energie hij kan besparen en via de digitale bespaarassistent welke maatregelen het bedrijf kan nemen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn ‘quick wins’ vermeld.

Water

 1. Waterbeschikbaarheid

Door klimaatveranderingen is de beschikbaarheid van voldoende water van de benodigde of gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen geen vanzelfsprekendheid meer. Lange periodes van droogte zorgen voor een tekort aan water, waarbij forse regenbuien weer kunnen leiden tot wateroverlast. Daarnaast gaan steeds meer bedrijven zich afvragen of de inzet van hoogwaardige kwaliteit drinkwater noodzakelijk is voor de bedrijfsprocessen of dat er ook kan worden volstaan met een duurzamere oplossing zoals bijvoorbeeld water van een mindere kwaliteit. Zo kan het hergebruik van afvalwater (eigen of van derden) bijdragen aan het reduceren van het waterverbruik. Het duurzaam omgaan met het waterverbruik door bedrijven vormt een steeds belangrijker thema voor bedrijven. In samenwerking met Evilim en WML start LWV een project om het waterverbruik op de 3 pilot bedrijventerreinen met 25% te reduceren.

2. Fractie bedrijven Waterschap Limburg

Weet jij wat de fractie Bedrijven Waterschap Limburg voor de bedrijven kan betekenen? 

Het werkgebied van Waterschap Limburg omvat de hele provincie Limburg. Waterschap Limburg heeft als taak het verzorgen van schoon water uit het afvalwater, voldoende zoetwater in droge periode en veilige dijken langs rivieren en beken opdat u droge voeten houdt bij hoog water. Het Waterschap Limburg wordt bestuurd door 30 bestuursleden, welke de belangen van hun achterban vertegenwoordigen.

Zo hebben bedrijven namens LWV/VNO-NCW 3 geborgde zetels in het Algemeen Bestuur Waterschap Limburg. Geborgde zetels betekent dat de kandidaten voor deze zetels niet rechtstreeks door verkiezingen worden gekozen, maar via een sollicitatie procedure door het LWV en/of KvK worden ingevuld. Momenteel worden deze zetels ingevuld door Hans Verdellen, Jan Houwen en Michel Bouts.

Het Waterschap heeft een jaarlijkse begroting van € 156 miljoen waarvan ca 25% door bedrijven wordt opgebracht. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van de bedrijven toezicht houden op de begroting dat de geldelijke middelen efficiënt en doelmatig worden besteed. Een keer per 4 jaar wordt het algemeen bestuur geïnstalleerd en kunnen ook de geborgde zetels worden ingevuld. De volgende periode is 2023.

De speerpunten van de fractie bedrijven zijn:

 1. innovatie en duurzaamheid
 2. energie transitie en circulariteit.
 3. controle en efficiënt inzetten belasting geld
 4. voldoende schoonwater en bescherming tegen hoogwater
 5. bevorderen samenwerking in de driehoek bedrijfsleven, waterschap(bedrijf) en kennisinstituten, kennisdelen met mogelijke kansen voor het bedrijfsleven

Bekijk hier alle vragen en antwoorden.

Regionale energie strategieën

RES Noord en Midden Limburg
De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Hier wordt samen met de  inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzocht we hoe er meer energie bespaart kan worden, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen. Bedrijventerreinen zijn ingebracht in de RESSEN

RES Zuid-Limburg
Zuid-Limburg telt 16 gemeenten en is uniek ten opzichte van de rest van Nederland. Zuid Limburg telt meerdere beperkingen omdat het Heuvelland deels is aangewezen als Natura 2000 gebied. Ook hier zijn bedrijventerreinen ingebracht gezien de potentie van zon op daken van de bedrijven op de bedrijventerreinen i.p.v. het inrichten van zonneweides.

Digitalisering

Kansen zien en benutten in innovatie, privacy en cybersecurity

MKB Data-lab

Dit project verloopt in samenwerking met de Brightlands Smart Services om het MKB te inspireren en meer gebruik te laten maken van BIG-Data en daarnaast te laten zien dat je met data veel geld kunt besparen en zeker ook veel geld kunt verdienen.

Het MKB Datalab Limburg is er voor kleine en middelgrote ondernemers die willen digitaliseren, zeker als ze iets willen doen met data. Zij kunnen voor advies en praktische ondersteuning terecht bij het MKB Datalab. Het lab brengt de mogelijkheden in kaart, kan zorgen voor een stagiaire en biedt trainingen en masterclasses aan. Doel is de MKB’er in Limburg te helpen met digitalisering door vragen die spelen te koppelen aan de inzet van studenten (via bv een stage of innovatieopdracht) vanuit het MBO, HBO en WO.

miniMasters
De eerste stap vanuit het MKB Datalab Limburg is het organiseren van miniMasters over relevante thema’s zoals Cybersecurity, Online vindbaarheid & Marketing,  Data, wat nu? , E-commerce en Internet of Things. Samen met een host, expert en ondernemers uit onze regio wordt ingezoomd op deze onderwerpen. Elke (online) sessie duurt een uur. Bekijk hieronder de miniMasters terug:

1. miniMaster Cybersecurity: heeft u het ‘hang- en sluitwerk’ van uw organisatie goed geregeld? 
2. miniMaster: Online zichtbaarheid & marketing
3. miniMaster: Data, en wat nu?
4. miniMaster: E-Commerce

Cybersecurity

In samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO) maken wij onze leden bewust van de digitale risico’s en veiligheid.

Blockchain

Het project blockchain (in de financiële sector) is in ontwikkeling. Er wordt gestart met een poll onder onze leden waarna verdere uitwerking plaatsvindt. Zodra meer informatie bekend is wordt deze gepubliceerd. Op donderdag 25 november 2021 heeft er een masterclass plaatsgevonden over het thema Blockchain for financials. Deze is terug te kijken via deze link.

Artificial Intelligence

Vanuit de Nederlandse AI coalitie, een samenwerkingsverband tussen diverse organisatie, wordt er hard gewerkt om AI-ontwikkelingen in Nederland met elkaar te verbinden. Op 15 juni 2021 heeft ook ons jaarlijks terugkerend evenement, de Limburg Happening, in het teken gestaan van Artificial Intelligence. Momenteel kijken we naar het ontwikkelen van AI tafels. Deze worden ingericht als wij inzicht hebben in de mate van digitalisering in Limburg. Dit inventariseren wij door het uitzetten van de Data Maturity Scan.

Innovatie & Strategie

Het ontplooien van duurzame en innovatieve ontwikkelingen

KvK Business Challenge

Heb je een innovatie-uitdaging waarbij je hulp kunt gebruiken? Innovatie versnellen met bewezen formule. Iedere organisatie heeft innovatie-uitdagingen. Uitdagingen waarvoor de denk- en doekracht van andere slimme ondernemers goed van pas kunnen komen. Samen met de KVK bieden wij net als in 2019 een speciaal traject aan om te werken aan (duurzame) innovatie. KVK Business Challenge/LWV is een Online Open Innovatie Platform waar grotere bedrijven/organisaties een innovatie uitdaging (challenge) pitchen. Startups en innovatieve mkb-bedrijven (uit de hele wereld) kunnen in een periode van vijf weken reageren met oplossingen en ideeën. Soms uit onverwachte hoek. De meest aansprekende bedrijven worden vervolgens uitgenodigd voor een (fysieke) ontmoeting. Grote kans dat hier een succesvolle samenwerking uitrolt.

Innovators & Changers

Binnen dit project zorgen wij voor het inspireren, verrijken en versterken van ondernemers door de meest innovatieve bedrijven bij elkaar te brengen en hun weg naar succes te ondersteunen en kennis te delen. Dit project is in ontwikkeling, zodra meer informatie bekend is wordt deze gepubliceerd.

Duurzaamheidsstrategieteams

Uit de enquête Circulaire economie blijkt dat de circulaire economie leeft bij ondernemers. Uit de resultaten blijkt dat er veel bedrijven zijn die een duurzaamheidsambitie hebben maar nog geen duurzaamheidsstrategie. Middels deze groep (zes bijeenkomsten) gaan wij ondernemers helpen in het opzetten van een duurzaamheidsstrategie. Zodra onze een duurzaamheidsstrategie hebben gaat er een doorontwikkeling plaatsvinden naar projecten op het gebied van het vinden van geschikte en circulair verantwoorde ketenpartners (bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire businessmodellen). De intentie is om met andere Limburgse partijen tot een gezamenlijk aanbod van ondersteuning en ontwikkeling te komen en waar mogelijk gebruik te maken van instrumenten en middelen die zich elders inmiddels hebben bewezen. Daarnaast zullen er specifieke productstromen worden onderzocht op circulaire kansen waarbij wordt gekeken hoe er nieuwe samenwerkingen kunnen worden gefaciliteerd waardoor nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan of bestaande productie kan worden omgebogen. Middels deze projecten helpen wij ondernemers naar de doelstelling om in 2050 100% circulair te zijn. De tweede Special Group duurzaamheidsstrategie gaat in 2022 van start.

Innovatieteams

Innovatieteams in de bouw en in de zorg. In 6 bijeenkomsten leer je hoe kun je innovatie kunt managen in jouw eigen organisatie, wat werkt wel en wat werkt niet. Krijg inzicht in de manier waarop andere organisaties (binnen dezelfde branche) dit oppakken. In het najaar 2022 gaat de Special Group Innovatie in de zorg van start.

Ketensamenwerking

In de Masterclass Ketensamenwerking, welke opgenomen is in het programma van de LWV Business College, bespreken we de theorie van ketensamenwerking en komen al deze thema’s aan bod. Vanuit deze ‘gedeelde bril’ gaan we direct aan de slag met de hamvraag: maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Dit project is in ontwikkeling, zodra meer informatie bekend is wordt deze gepubliceerd.

Milieu

(in samenwerking met Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte)

Het doorbreken van de stikstof en PFAS impasse

Stikstof en PFAS

De bouw en infra wereld wordt zwaar beinvloed door de regelgeving mbt stikstof en pfas. Onwerkbare regelgeving moet aangepast worden en daar werken wij als LWV hard aan, zowel landelijk als provinciaal. Een goede balans tussen economische en ecologische belangen is noodzakelijk. Bij onduidelijkheid of onwerkbaarheid omtrent regelgeving leidt dit al gauw tot stagnatie, ook in de bouw en infra, en dat moet voorkomen worden. De lobby draait overuren.

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie / Directeur Parkmanagement

T +31 - 6 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Gé Moonen

Voorzitter expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie

Overige leden expertisecentrum

Archi Leenaers – Anatech BV
Hub Martinussen – Innervate BV
Mieke Verhaegh – MIK Unlimited BV
Drik Heffels – Driven by Values
Danny Quax – Strabag
Frits Cox – Madolex
Sirt Mellema – Fuenix Ecogy Holding
Guido Wintjens – Ivengi.com
Jimé Hoen – MijnMarketing.com
Paul Kwant – Maastricht Instruments BV
Roger Feller – BLM Wegenbouw BV

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!