Skip to main content

Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte zet zich in voor het creëren van uitstekende bereikbaarheid en ruimtelijke groeimogelijkheden. Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaald en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte na te streven zijn er onderwerpen bepaald die met projecten ingevuld worden.

Weg

Bevordering van de doorstroom van het personen- en goederenvervoer door het robuust maken van het Limburgse wegennet

A67 Geldrop – Venlo

Noodzaak tot verbreding van de A67 van Geldrop tot Venlo. Tot op heden wordt de A67 enkel verbreed tussen de knooppunten Leenderheide en Geldrop. Wij zijn in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland actief aan het lobbyen voor het doortrekken van de A67 van Geldrop tot aan de Duitse grens. Het vooruitzicht is dat medio november 2020 wordt besloten om de A67 in ieder geval alvast door te trekken tot aan Asten. Echter dit alles bevindt zich momenteel enkel in de onderzoeksfase en duurt het nog geruime tijd (6-7 jaar) voordat de weg in gebruik genomen kan worden.

A2 Weert-Eindhoven

Verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Ondanks dat het probleem tussen Weert en Eindhoven op de A2 erkent wordt, is er besloten om nu niet over te gaan tot verbreding. Afgesproken is om eerst andere maatregelen te treffen, zoals OV- en fietsmaatregelen. Mochten deze oplossingen onvoldoende solaas bieden, dan wordt het wegvak verbreed. Gezien de huidige verkeerscongestie (pre-corona), blijven we lobbyen voor de verbreding. Eind augustus zou een bestuurlijk overleg hierover plaats hebben gevonden welke helaas door corona verzet is tot nader orde.

A73 paralelbaan Zaarderheiken

Capaciteitsuitbreiding van de A73 om en nabij knooppunt Zaarderheiken. De capaciteitsuitbreiding van de A73 bij Venlo bevindt zich momenteel in de eindfase van de zogenoemde MIRT-planuitwerking. Dit betekent dat eind dit jaar het definitieve tracé besloten wordt en vanaf 2021 gestart wordt met de capaciteitsuitbreiding van de A73 en de verbetering van de doorstroom van knooppunt Zaarderheiken.

N280

Verbetering doorstroom op en rondom N280. De N280 is de belangrijkst N-weg die Midden-Limburg doorkruist en de verbinding tussen de A73 en de A2 mogelijk maakt. De verbetering van de doorstroom van de N280 gebeurt in twee fasen. De eerste fase is de aanpassing van de N280 door Roermond. De daadwerkelijke werkzaamheden zullen eind 2020 klaar zijn en de officiële in gebruik name volgt eind 2021. De tweede fase van de doorstroom op de N280 is de verbinding door en nabij Leudal. De schop zal 2023 in de grond gaan.

Verbetering doorstroom Weert en Cranendonck

Verbetering Ring Weert en ontsluiting Budel door (mogelijke) komst Duurzaam Industriepark Cranendonck. Door de economische bedrijvigheid van het in Brabant liggende Cranendonck, de groei van Weert en de vastlopende verkeersader A2 Weert-Eindhoven, moet er ook concreet gekeken worden naar de doorstroom van het lokale verkeer tussen Weert en Cranendonck.

2e Maasbrug

Aanleg van een Tweede Maasbrug in Roermond (Agendasetting). Door de groei van het auto verkeer en de toekomstige renovatie van de bestaande Maasbrug, zal namens de LWV een agendasettingslobby gestart worden om op termijn de maasbrug te verbreden of een tweede maasbrug aan te leggen.

Water

Verbeteren van de Maas als waterweg voor doorstromend goederenvervoer

Willem-Alexander

Waterkering van de Maas en oprichting Havenbedrijf Willem-Alexander. Willem-Alexander de in Roermond liggende binnenhaven en bedrijventerrein is gedeeltelijk niet beschermt tegen hoogwater. Om voldoende financiële middelen op te halen en de toekomstige ontwikkeling van de binnenhaven en het bedrijventerrein te faciliteren wordt gekeken om een publiek-privaat havenbedrijf op te richten. Dit havenbedrijf moet, gewenst, eind 2020 opgericht worden, zodat de financieringsaanvraag in 2021 gedaan kan worden. De oprichting van het havenbedrijf kan ook leiden tot het oprichten van een Limburg breed havenbedrijf. Hiermee vallen de Limburgse binnenhavens onder een enkel orgaan, waardoor zij op nationaal en internationaal niveau meer concurrerend zijn.

Waterkering Maas

De Maas is de belangrijkste waterweg door Limburg. Waar de Rijn kampt met laagwater en daarmee het watertransport stokt, heeft de Maas met name ‘last’ van hoogwater. Om de doorstroom en het water level goed op peil te houden en goederenvervoer over de rivier te faciliteren moet geïnvesteerd worden in stuwrenovatie en sluisdeurenvernieuwing voor waterkering, opwaardering waterkanaal Wessem- Nederweert en hoogwaterpreventie zoals de aanleg van goede dijken. Bijvoorbeeld bij de lob van Gennep.

OV

Verbeteren van het Limburgse Openbaar Vervoersysteem door verbetering robuustheid van het Limburgse spoornetwerk en de invoer van internationaal treinverkeer.

Toekomstvisie OV 2040

In samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland hebben wij iinput geleverd voor de Toekomstvisie OV 2040. Deze visie, in opdracht van de Minister, is gemaakt om een investeringsagenda op te stellen voor het toekomstige spoorboekje van de Zuid-Nederlandse provincies. Namens het bedrijfsleven zaten wij en VNO-NCW Brabant Zeeland aan tafel. 3 prioritaire projecten zijn:

  • De Drielanden Trein
  • 3RX
  • Robuust maken Maaslijn

3-Landen Trein

Realisatie treinverbinding tussen Luik – Maastricht – (Heerlen) – Aachen. De verbinding moet voor 2025 gerealiseerd zijn.

3RX

Heropening van de IJzeren Rijn voor goederenvervoer Hamont- Weert – Roermond – Venlo.

Robuust maken Maaslijn

Elektrificeren en extra spoor Maaslijn, om treinverkeer te verbeteren. Vanaf 2040 een Intercity Nijmegen – Venray – Venlo – Roermond – Sittard – Maastricht.

Goederen

Verduurzamen, veiliger maken en economisch ontwikkelen van het goederenvervoer.

Buisleidingen Chemelot-Rotterdam

Ter verbetering van de luchtkwaliteit en de afname van CO2 uitstoot, moet er een buisleiding gelegd worden tussen Chemelot en Port of Rotterdam. Momenteel wordt er een onderzoek, uit naam van de twee genoemde partijen, uitgevoerd die de haalbaarheid van de leiding aantoont.

Luchtvaartnota Maastricht Airport

Wij zitten namens het bedrijfsleven in de Challenge Group van Maastricht Aachen Airport. De Challenge Group-gedachte is bedacht op Eindhoven Airport om met verschillende belanghebbende partijen te praten over de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven. LWV zit namens het bedrijfsleven aan tafel om de noodzaak van de luchthaven een geluid te geven. Naast de bovenregionale rol van MAA als goederenluchthaven is de luchthaven ook belangrijk voor de internationale bereikbaarheid van de provincie Limburg. Als onderdeel van dit geheel hebben wij een zienswijze ingediend voor de nationale luchthavennota, waarbij we de Minister oproepen om geen maximum aan vluchtbewegingen in te stellen, een gelijk speelveld tussen de nationale luchthavens te creëren en de integratie van MAA in de Schipholgroep te faciliteren.

Truckparking

Limburg (en specifiek Noord-Limburg) ligt gunstig gelegen tussen diverse top Agglomeraties zoals het Duitse Ruhrgebied, de Randstad en Agglomeratie Antwerpen. Als linkin-pin in dit geheel zijn er veel goederenstromen van, naar en door Limburg. Veel gebeurt via de weg. Om deze logistieke stromen voor iedereen mogelijk te maken moet er voldoende Truckparking zijn. Wij monitoren de hoeveelheid truckparking en de overlast die ontstaat door verkeerd parkerende vrachtwagens. Bij eventuele problemen lobbyt zij voor meer truckparking.

Zero-Emissie Stadslogistiek

In samenwerking met de landelijke organisatie van VNO-NCW hebben wij en VNO-NCW Brabant Zeeland een eerste succes gehaald omtrent de Zero-Emissie stadslogistiek. Zo is afgestemd om de Emissieklasse 6 vrachtwagen tot 2030 toe te staan en voor dezelfde bestelwagens tot 2028. De komende jaren lobbyen we nadrukkelijk om dit ook regionaal en lokaal zo goed mogelijk te laten landen.

Ruimte

Verbeteren balans tussen (economische) ontwikkeling, verduurzaming en verblijven in Limburg

Omgevingsvisie Limburg

Limburg is een prachtige provincie met mooie landschappen, fijne woongebieden en economisch sterke werklocaties. Deze verhouding is, over het algemeen, goed in balans in Limburg. Namens het bedrijfsleven zitten wij bij het zogenoemde POVI (Provinciale Omgevingsvisie) overleg. Momenteel wordt een laatste hand gelegd aan de conceptversies, waarna een definitieve versie geformuleerd wordt. Op 1 Januari 2022 zal deze nieuwe omgevingswet inwerking treden.

Milieu

(in samenwerking met Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie)
Het doorbreken van de stikstof en PFAS impasse

Stikstof en PFAS

De bouw en infra wereld wordt zwaar beinvloed door de regelgeving mbt stikstof en pfas. Onwerkbare regelgeving moet aangepast worden en daar werken wij als LWV hard aan, zowel landelijk als provinciaal. Een goede balans tussen economische en ecologische belangen is noodzakelijk. Bij onduidelijkheid of onwerkbaarheid omtrent regelgeving leidt dit al gauw tot stagnatie, ook in de bouw en infra, en dat moet voorkomen worden. De lobby draait overuren.

Betrokken personen

Sylvester van de Logt

Voorzitter expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte

Overige leden expertisecentrum

Overlegtafel: Noord-Limburg
Joost Broekman – Gaston Schul
Marc Driessen – Driessen Groep
Léon Ghielen – Ghielen Touringcarbedrijf
Thijs Rutten – Mercuur Groep
Patrick van Ulft – DSV Road B.V.

Overlegtafel: Midden-Limburg
Willem Bakker – Kalle en Bakker Betoncentrales BV
Wouter Lap – Smurfit Kappa Papier BV
Maikel Schroën – Consul Infra Groep BV
Erwin Zwerver  – Econsultancy
Jorg Huijskens  – BLM Wegenbouw BV
Marius Verschuren  – Thijs Logistiek
Jan-Willem Boots  – Kragten

Overlegtafel: Zuid-Limburg
Vivien L’Ortye – L’Ortye Transport & Milieu
Marcel Kuijpers – Kuijpers Cargo Service
Germaine Bormans – Curfs Logistics B.V.
Xavier Hacking – Heijmans Infra B.V.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!