Skip to main content

Parkmanagement

De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft als doel om een uitstekend vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers in Limburg. Parkmanagement BV is een 100% dochter van de LWV en hét kenniscentrum op het gebied van parkmanagement in Nederland. Parkmanagement richt zich op het verbeteren van de integrale kwaliteit op bedrijventerreinen waarbij het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven onderling en de overheden centraal staat. Tevens leidt Parkmanagement een aantal strategische projecten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De parkmanager zorgt ervoor dat het bedrijvenpark representatief onderhouden wordt en dat er een veilige werkomgeving ontstaat die goed bereikbaar is. Als aanspreekpunt voor de ondernemers is de parkmanager het middelpunt op het bedrijvenpark. De parkmanager treedt pro-actief op, informeert ondernemers regelmatig middels mailings en nieuwsbrieven en organiseert samen met de bedrijvenvereniging, ondernemers en overheid bedrijvenbijeenkomsten.

Naast voorgaande organiseert de parkmanager een collectief inkooppakket waarmee de leden van het Parkmanagement hun voordeel kunnen doen. Elke opdrachtgever heeft zijn vaste account parkmanager. Daarnaast werken alle parkmanagers ook flexibel, op projectbasis voor andere stichtingen, als gevolg waarvan onze medewerkers zich kunnen specialiseren en onze efficiency verhoogd wordt. Bovendien zorgt deze constructie ervoor dat stichtingen niet van één parkmanager afhankelijk worden. Een ander bijkomend voordeel is dat er, daar waar wenselijk, schaalgrootte kan worden gecreëerd, door projecten over de stichtingen heen aan elkaar te koppelen. Parkmanagement BV is in haar omvang, kennis en ervaring, werkwijze en relatie met de LWV uniek in haar soort.

Parkmanagement BV in beeld bij RTL 4:

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Parkmanagement B.V. na te streven zijn er onderwerpen bepaalt welke middels projecten ingevuld worden.

Algemeen

BIZ (Bedrijven InvesteringsZone)

Parkmanagement BV draagt zorg voor het parkmanagement op Limburgse bedrijventerreinen. Steeds meer van deze bedrijventerreinen zijn georganiseerd in de vorm van een BIZ. Een samenwerking van ondernemers in een Bedrijven InvesteringsZone brengt vele voordelen met zich mee. Parkmanagement is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van een BIZ-traject en het faciliteren en ontzorgen van een bestaande BIZ. In de video leggen we stap voor stap uit wat precies de voordelen zijn van een BIZ, hoe het traject naar een BIZ verloopt en hoe de samenwerking in een BIZ is opgezet. Heb je vragen of heb je wellicht interesse in parkmanagement en een BIZ op jouw bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.parkmanagementbv.nl.

BIZ in beeld

Kennissessies, opleidingen, masterclasses

Parkmanagement BV organiseert met regelmaat kennissessies, opleidingen en masterclasses voor haar leden. Op deze manier informeren wij de ondernemer over belangrijke zaken op transitiethema’s, veranderingen in de wetgeving, kansen op het gebied van ondernemen en praktische zaken waar elke ondernemer mee te maken heeft.

Onderwerpen die aan bod komen vallen vaak onder de transitiethema’s duurzaamheid & innovatie, circulariteit en digitalisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op bedrijfsdaken, energielabel-C, groene daken, biodiversiteit, afvalmanagement en ledverlichting.

Duurzaamheid & Innovatie

Circulaire Bedrijventerreinen

Circulariteit staat hoog op de agenda op alle overheidsniveaus. Bedrijventerreinen lopen behoorlijk achter in deze transitie. Het blijkt lastig om hier stappen in te zetten voor diverse gemeentes.

Parkmanagement BV zet in op samenwerking en bewustwording. Door afvalstromen in kaart te brengen, kunnen we ontdekken welke grondstoffen opnieuw te gebruiken zijn.

Binnen Parkmanagement BV wordt al 15 jaar gewerkt aan een gezamenlijk afvalcollectief. Nu is het tijd voor de volgende stappen om richting 2030 de bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Hierbij wordt ingezet op onderlinge samenwerking en kennisdeling over afvalpreventie, afvalscheiding en het verwerken van afval tot secundaire grondstoffen.

Klik hier voor meer informatie.

Energie & Klimaattransitie - Duurzame bedrijventerreinen

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een samenwerking tussen OV, LWV, en Gemeente Venlo. De Vereniging Ondernemend Venlo is de penvoerder van het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’.

Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ rust op twee pijlers. Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

Alle successen die behaald worden in dit project worden uitgerold op alle bedrijventerreinen die aangesloten zijn bij Parkmanagement BV

Klik hier voor meer informatie.

Circulair Water

Verantwoord watergebruik is een steeds belangrijker onderwerp op de duurzaamheidskalender van bedrijven. Het inzetten op duurzame wateroplossingen kan zelfs besparingen opleveren. Anderzijds worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen, waardoor de beschikbaarheid van (drink)water in de toekomst géén vanzelfsprekendheid meer is. Water wordt door de industrie onder andere ingezet om te koelen, te verwarmen (stoom) en als proceswater. Om een beeld te vormen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame wateroplossingen is het van belang om de waterhuishouding van uw bedrijf in kaart te brengen. Bij het inzichtelijk maken van de waterstromen wordt onder andere gekeken naar waterkwantiteit, waterkwaliteit en hergebruik van water. Het is daarbij van belang dat de focus niet alléén binnen het eigen bedrijf ligt, maar dat er ook naar de omgeving wordt gekeken.

Om bedrijven hierbij te ondersteunen hebben WML, WBL, Evilim Industriewater, Parkmanagement BV en de LWV de handen in één geslagen. Het doel van de samenwerking is het kaart brengen van de kansen op het gebied van circulair water op bedrijventerreinen.

Klik hier voor meer informatie.

Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Alle bedrijventerreinen, waar Parkmanagement BV actief is, zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeentes, politie, brandweer, ondernemers en Parkmanagement BV.  Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Bekijk hier de animatie over KVO.

AED

Bij een hartstilstand is snelle hulp noodzakelijk. Parkmanagement BV zet dan ook in op veiligheid op de bedrijventerreinen door niet alleen te zorgen voor voldoende aanwezigheid van AED’s, we informeren ondernemers ook over de locaties van de betreffende AED’s en de mogelijkheden om deze buiten het pand te plaatsen, zodat ze voor alle werknemers op de bedrijventerreinen beschikbaar zijn.

Calamiteitenplannen

Parkmanagement BV realiseert voor alle aangesloten bedrijventerreinen een calamiteitenplan. Deze zijn voor alle ondernemers makkelijk in te zien én te downloaden op de website van de betreffende stichting. Een calamiteitenplan, ook wel een meldkaart genoemd, geeft een goed overzicht van de te nemen stappen bij onprettige en onveilige situaties en zorgt ervoor dat deze in één oogopslag bij de juiste instanties kunnen worden gemeld. Dat is prettig voor de ondernemer en voor het bedrijventerrein.

Bereikbaarheid en mobiliteit

OV

Een goede OV-ontsluiting van bedrijventerreinen is cruciaal. Er werken immers veel mensen die dagelijks in de spits met de auto naar het werk komen. Toch is een goede OV-ontsluiting niet vanzelfsprekend. Veel bedrijventerreinen zijn helemaal niet, of slecht ontsloten met het openbaar vervoer.

Parkmanagement BV zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de aangesloten bedrijventerreinen. Zo gaan wij in gesprek met lokale vervoersdiensten om waar mogelijk te zorgen voor een optimale en eventuele uitbreiding van het openbaar vervoer zoals bijvoorbeeld extra bushaltes.

Bewegwijzering

De bewegwijzering richting en op de bedrijventerreinen is georganiseerd middels een numeriek systeem dat elders in Limburg en in Nederland al veelvuldig met succes wordt toegepast.

Elke bedrijfskavel heeft een uniek nummer. Elk gebied krijgt een nummerreeks. De bewegwijzering zal dan ook met nummers worden aangegeven. Hierdoor hoeven geen straat- of wijknamen meer gevolgd te worden. Zowel Nederlandse, maar zeker ook buitenlandse chauffeurs kunnen zo snel en duidelijk zien, waar ze naar toe moeten rijden. Het systeem is zo ontwikkeld, dat goederenvervoer uit woonwijken wordt geweerd.

Drie niveaus
Het numerieke bewegwijzeringsysteem werkt op basis van drie niveaus:

  • Niveau 1: Aangegeven middels borden op snel- en hoofdwegen.
  • Niveau 2: Aangegeven middels borden op toegangswegen en kruisingen op het bedrijventerrein.
  • Niveau 3: Aangegeven middels de borden met kavelnummers.

Arbeidsmarkt

Vitaliteit

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vitale medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden. Toch blijkt dat twee van de drie organisaties geen of geen goed beleid heeft om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen. Toch geeft 75% van de organisaties aan dat een goed vitaliteitsbeleid een van de pijlers is om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Parkmanagement onderschrijft het belang van vitale medewerkers. Tijdens kennissessies gaan we dieper in op het belang van vitaliteit en geven middels onze ‘challenges’ zoals de Stappen Challenge en de Bedrijventerrein Challenge, ondernemers de mogelijkheid om met hun medewerkers actief aan de slag te gaan op het gebied van vitaliteit. Ook zijn er samenwerkingsvormen met lokale sportverenigingen om medewerkers de mogelijkheid te bieden om voordelig aan de slag te gaan met hun gezondheid.

Leerwerkfabriek

Productie- en montagekrachten zijn schaars. Er zijn steeds meer goede, gekwalificeerde krachten nodig die naast productietaken ook eerstelijns onderhoud en montage kunnen uitvoeren en sociaalvaardig en kwaliteits- en klantgericht zijn.
Medewerkers die in staat en bereid zijn om in een team samen te werken en zich willen blijven ontwikkelen waarbij doorstroom naar Operator A/B tot de opties behoort.

Parkmanagement BV realiseert collectieve samenwerkingen om een optimale en duurzame continue in-en doorstroom van gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen voor de deelnemende bedrijven te faciliteren. Dit door het aanbieden en uitvoeren van collectieve scholing- en certificering. Ook het faciliteren en realiseren van de noodzakelijke, erkende praktijkleerplekken en BPV-begeleiding in het eigen of collega-bedrijf is onderdeel van het collectief.

Betrokken personen

Huub Narinx
Directeur

Sonja Demandt
Expert Bedrijventerreinen

Sandra Litjens
Managementassistent

Iva Meijs
Project- en eventmedewerker

Veronique Hermes-Plusjé
Parkmanager Maastricht/SIM

Gabriëlle Zink
Parkmanager Sittard-Geleen

Stephanie Voncken
Parkmanager Sittard-Geleen

Lidy Rutten
Parkmanager Ondernemend Venlo

Openstaande vacature
Parkmanager Aviation Valley

Openstaande vacature
Parkmanager Midden-Limburg

Wil je graag meer weten over Parkmanagement?

Kijk dan op:

Parkmanagement BV
Parkmanagement Maastricht
Parkmanagement Midden-Limburg
Parkmanagement Venlo
Aviation Valley

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!