Expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs zet zich in voor voldoende en goed opgeleid personeel.

Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaalt en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs na te streven zijn er onderwerpen bepaalt welke middels projecten ingevuld worden.

Inclusiviteit

Mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in het reguliere bedrijfsleven

100.000 banenafspraak

Met dit projecten willen we zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een plek in het reguliere bedrijfsleven laten vinden. Wij hebben zitting in de drie besturen van de Limburgse Regionale Werkbedrijven (samen met wethouders centrumgemeenten, vakbonden en UWV). Tot nu toe is dit zeer succesvol in Limburg, met zeer veel plaatsingen.

Door Inzicht aan de Slag!

Het actieplan voor dit project is gezamenlijk ons, het UWV en de arbeidsmarktregio’s en opgesteld. De provincie Limburg heeft 1,5 miljoen euro subsidie verleend aan dit project. Doelstelling is om 7.350 profielen van mensen in de bijstand en ww te maken op competentieniveau opdat deze makkelijker naar werk te bemiddelen zijn.

Perspectief op Werk

In samenwerking met de drie arbeidsmarktregio’s zijn plannen opgesteld om mensen met een afstand aan het werk te krijgen. Deze drie plannen zijn inmiddels goedgekeurd en beloond met 3 miljoen euro. Bij een goede evaluatie volgt in 2020 nogmaals 3 miljoen euro. Onder invloed van de Coronacrisis is de scope inmiddels breder dan alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Leven Lang Ontwikkelen, werk-naar-werk en algemene informatievoorziening staan op de agenda.

Grensoverschrijdende arbeid

Creëren van voldoende en goede huisvesting en het stimuleren van kennisdeling tussen gemeenten/ondernemers, integratie en imago.

Internationale werknemers

Arbeidsmigranten zijn ons “overkomen”. Het is nu zaak een visie (gericht op o.a. huisvesting, integratie, draagvlak bevolking, kennisdeling gemeenten) voor heel Limburg hierop te ontwikkelen. Hierin werken we samen met Provincie Limburg en gemeenten. De Corona crisis heeft duidelijk gemaakt dat deze groep heel belangrijk is voor onze economie. We gaan dus door met ons in te zetten voor voldoende en goede huisvesting, kennisdeling tussen gemeenten, integratie en imago.

Goed opgeleid personeel

Bedrijven verbinden met het technisch onderwijs en enthousiasmeren om stages en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Sterk Techniekonderwijs

Middels dit project zetten wij ons in voor een sterk techniekonderwijs door bedrijven te verbinden met het technisch onderwijs. Jaarlijks komt in de periode 2020-2023 100 miljoen beschikbaar voor versterking van vmbo techniek.

Stages en leerwerkplekken

Onder invloed van de Corona crisis komen stages en leerwerkplekken onder druk te staan. Wij zullen met onze leden in gesprek gaan over het belang van deze plekken voor de toekomst. Daarnaast enthousiasmeren we bedrijven om stages en leerwerkplekken beschikbaar te (blijven) stellen.

Duurzame inzetbaarheid

Stimuleren van vitaliteit en Leven Lang Ontwikkelen om werknemers fit en up-to-date te houden voor de arbeidsmarkt.

Vitaal bedrijf

Op 5 oktober 2020 heeft, in aanwezigheid van twee staatssecretarissen, in Limburg de landelijke kick-off plaatsgevonden van het programma “Vitaal bedrijf”. Leden krijgen binnen het programma een scan aangeboden plus follow-up om in hun eigen organisatie aan de slag te gaan met Vitaliteit medewerkers fit en up-to-date houden voor de arbeidsmarkt.

LEO, Loopbaan en Ontwikkeling

Doelstelling is om mensen fit voor de job te houden. In 2020 is de coöperatie Leo opgericht en hebben wij zitting in het bestuur. We zullen dit jaar vooral inzetten op bewustwording van het belang van Leven Lang Ontwikkelen bij medewerkers (via onze leden). Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een scholingsplatform (werktitel Limburg Leert) waardoor o.a. medewerkers van onze leden via de digitale weg zich verder kunnen ontwikkelen.

Betrokken personen

Mark Hendriks

Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

T 0475 - 35 26 32
E hendriks@lwv.nl

Giel Braun (Koobra Invest)

Voorzitter expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

Overige leden expertisecentrum

Belinda Emans – Eye2eye Payroll
Evert Hoiting – Advance Communications
Karel van Rosmalen – Vista College
Jack Janssen – AB Werkt
Rob Slagmolen – VNO-NCW

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!