Expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs zet zich in voor voldoende en goed opgeleid personeel.

Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaalt en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs na te streven zijn er onderwerpen bepaalt welke middels projecten ingevuld worden.

Inclusiviteit

Mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in het reguliere bedrijfsleven

100.000 banenafspraak

Met dit projecten willen we zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een plek in het reguliere bedrijfsleven laten vinden. Wij hebben zitting in de drie besturen van de Limburgse Regionale Werkbedrijven (samen met wethouders centrumgemeenten, vakbonden en UWV). Tot nu toe is dit zeer succesvol in Limburg, met zeer veel plaatsingen.

Future Proof Organisaties

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft in samenwerking met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan een praktijkgerichte HR-scan ontwikkeld die ondernemers in Limburg helpt te ontdekken of zij klaar zijn voor de toekomst. De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt doeltreffend in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen naar voren. Elke deelnemer aan de scan krijgt een eigen rapport dat tevens een vergelijking van zijn situatie maakt ten opzichte van branchegenoten. Uitdagingen worden in beeld gebracht en, indien gewenst, wordt samen met partners zoals Leo-Loopbaan, WSP, Leerwerkloket en LWV Business College een aanbod gedaan om concrete stappen te zetten richting het toekomstbestendig maken van de organisatie.

De Future Proof Human Capital Scan richt zich op Limburgse ondernemingen met 10 tot 250 werknemers. Met de scan wordt een bedrijf op vier pijlers getoetst:

  1. “Strategie en Bedrijf”, Over de strategische verankering van (sociale) innovatie, randvoorwaarde voor succes;
  2. “Wendbaarheid & Flexibiliteit ”, Over interne veranderingssnelheid en daarmee wendbaar en slagvaardig zijn;
  3. “Flexibel op- en afschalen”, In een steeds volatielere omgeving tijdig kunnen aanpassen;
  4. “Employability & Duurzame Inzetbaarheid”, Ontwikkelen van medewerkers en verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven worden binnenkort uitgenodigd om deel te nemen aan de scan. Het invullen neemt 20 minuten in beslag. Vervolgens krijgt de ondernemer een individuele terugkoppeling waarin zijn uitkomsten (en de vergelijking met branchegenoten) besproken worden. Het rapport bevat waardevolle informatie rondom het toekomstbestendig maken van de onderneming en concrete handvatten om in de eigen onderneming toe te passen. Het unieke van de Future Proof Human Capital Scan is dat niet alleen de uitdagingen in kaart worden gebracht maar dat ook een aanbod wordt gedaan om concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendige organisatie.

Enerzijds zijn dit werkgeverssessies met een aanbod gericht op de onderdelen uit de scan. Denk hierbij aan collegiale in- en uitleen, inclusief herontwerp van werkprocessen, van-werk-naar-werk, vitaliteit, scenarioplanning, HR-leiderschap, etc. Maar ook sessies om werkgevers onderling bij elkaar te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen. Anderzijds zijn dit werknemerssessies gericht op het belang van Leven Lang Ontwikkelen, concrete trainingen en workshops. De Future Proof Human Capital Scan is onderdeel van het landelijke project Perspectief op Werk. Hierin werken overheid, onderwijs en werkgevers samen om de arbeidsmarkt te versterken. De drie Limburgse arbeidsmarktregio’s hebben in dit kader samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging  actieplannen opgesteld en dit project is een onderdeel daarvan.

Bekijk hier de flyer van de ‘Future Proof Human Capital Scan’:  Future Proof Human Capital Scan

Klik hier en begin meteen: https://zuydlectoraatemployability.survalyzer.eu/FPHCscan

Lees hier het magazine “Vooruitzien” dat is gemaakt naar aanleiding van de Future Proof Human Capital Scan. Het bevat enerzijds een analyse van de 201 deelnemende bedrijven en anderzijds vele praktijkvoorbeelden van ondernemers die naar aanleiding van de scan aan de slag zijn gegaan.

NLwerktaanwerk

Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook bedrijven die werknemers moeten laten gaan. Om werkgevers te helpen hun personeel naar een andere sector te begeleiden, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een helpdesk geopend. Deze helpdesk is een onderdeel van het initiatief NLwerktaanwerk, waarmee de vereniging de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Daar is nog veel werk te doen, daar liggen nog veel kansen, zeker ook binnen Limburg.

De landelijke helpdesk is er om antwoorden te geven op vragen en verbindingen te leggen tussen bedrijven. De LWV wil werkgevers  met bijvoorbeeld een tijdelijk overschot aan personeel helpen bij het realiseren van collegiale uitleen aan andere bedrijven. Of bedrijven met een personeelsvraag helpen bij het realiseren van zij-instroom-kansen.

De helpdesk is een onderdeel van een bredere aanpak die we beogen met NLwerktaanwerk. Vraag en aanbod komen op de huidige arbeidsmarkt niet vanzelf bij elkaar. Dat is een uitdaging die vraagt om structurele maar ook pragmatische oplossingen.

Met NLwerktaanwerk gaat de vereniging daarom inventariseren wat bedrijven nodig hebben op het gebied van hun personeel. Als we direct kunnen helpen, bijvoorbeeld door een werkgever in verbinding te brengen met een andere werkgever, onderwijspartij of publieke organisatie, dan doen we dat. Tegelijkertijd willen we ook hulpmiddelen aanreiken waarmee werknemers gemakkelijker kunnen overstappen naar sectoren waar de werkkansen groot zijn. Dat is nu nog vaak complex, terwijl het enorm kan bijdragen aan het oplossen van de mismatch. Toepasbare best practices en data over kansberoepen stelt NLwerktaanwerk beschikbaar via hun landelijk informatiecentrum.

Mobiliteitsteams

VNO-NCW en MKBNederland sluiten met deze aanpak nauw aan bij de inzet van de Regionale Mobiliteitsteams. Deze teams zijn afgelopen jaar in het leven geroepen om als knooppunt tussen de bestaande partijen, werkzoekenden te bemiddelen naar werk. We zijn als vertegenwoordigers van het regionaal bedrijfsleven natuurlijk al goed betrokken bij de inrichting van deze mobiliteitsteams. Met dit project kunnen we de bestaande partijen en de beschikbare middelen nog beter inzetten op een succesvolle match.

Grensoverschrijdende arbeid

Creëren van voldoende en goede huisvesting en het stimuleren van kennisdeling tussen gemeenten/ondernemers, integratie en imago.

Internationale werknemers

De LWV heeft samen met LLTB, MKB-Limburg, gemeenten en provincie Limburg een visie op internationale werknemers opgesteld met daaraan gekoppeld een concreet uitvoeringsplan. In de visie komt terug dat deze groep werknemers van groot belang is voor Limburg en dat het aantal naar verwachting nog verder zal toenemen. Partijen willen een goede gastheer zijn en hebben dit vertaald langs drie lijnen: wonen (meer en kwalitatief goede huisvesting), werken (goed werkgeverschap en voorkomen van excessen) en samenleven (integratie). Hieraan gekoppeld is een kennismakelaar die de visie zal uitdragen en in gesprek zal gaan met alle stakeholders.

Thuiswerkende grenswerkers

De LWV vraagt al langere tijd aandacht voor de thuiswerkende grenswerkers en hun fiscale en sociale positie. Tijdens de Corona-periode zijn door overheden onderlinge afspraken gemaakt waardoor aan deze positie nu niets verandert. Maar voor de periode na Corona is dit nog niet gebeurd waardoor zowel werkgevers als werknemers worden opgezadeld met flinke administratieve lasten en financiële lasten. In samenwerking met VNO-NCW wordt gekeken naar een oplossing. In de SER wordt op dit moment een advies m.b.t. hybride werken voorbereid waarbij ook dit onderwerp wordt meegenomen.

Goed opgeleid personeel

Bedrijven verbinden met het technisch onderwijs en enthousiasmeren om stages en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Sterk Techniekonderwijs

Middels dit project zetten wij ons in voor een sterk techniekonderwijs door bedrijven te verbinden met het technisch onderwijs. Jaarlijks komt in de periode 2020-2023 100 miljoen beschikbaar voor versterking van vmbo techniek.

Stages en leerwerkplekken

Onder invloed van de Corona crisis komen stages en leerwerkplekken onder druk te staan. Wij zullen met onze leden in gesprek gaan over het belang van deze plekken voor de toekomst. Daarnaast enthousiasmeren we bedrijven om stages en leerwerkplekken beschikbaar te (blijven) stellen.

Duurzame inzetbaarheid

Stimuleren van vitaliteit en Leven Lang Ontwikkelen om werknemers fit en up-to-date te houden voor de arbeidsmarkt.

Vitaal bedrijf

Het landelijke programma Vitaal Bedrijf helpt ondernemers met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Dat levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim.

Via de nieuwe site www.vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Limburg en de rest van Nederland praktisch, snel en bovendien kosteloos een vliegende start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle mensen die er werken.

Programma Vitaal Bedrijf
Programma Vitaal Bedrijf – LWV

Daarnaast organiseert de LWV, in samenwerking met Netwerk Vitaal Limburg, allerlei activiteiten om vitaliteit binnen Limburgse bedrijven te bevorderen.

LEO, Loopbaan en Ontwikkeling

Doelstelling is om mensen fit voor de job te houden. In 2020 is de coöperatie Leo opgericht en hebben wij zitting in het bestuur. We zullen vooral inzetten op bewustwording van het belang van Leven Lang Ontwikkelen bij medewerkers (via onze leden).

LimburgLeert.nl

LimburgLeert.nl is een initiatief van o.a. de LWV. In de praktijk zien we dat werkgevers voor belangrijke uitdagingen staan, zoals de impact die deze tijd heeft op werknemers en hoe je daar als organisatie het beste mee om kan gaan. LimburgLeert.nl helpt je op weg door ondersteuning te bieden met ontwikkeling van je werknemers. Lees verder voor meer informatie: https://limburgleert.nl/werkgevers/

Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 konden Limburgse werkgevers via LimburgLeert.nl gebruik maken van de subsidieregeling NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk. Deze subsidie ter hoogte van € 5 miljoen heeft de LWV samen met Leo Loopbaan binnen gehaald ten behoeve van het Limburgse bedrijfsleven en hun medewerkers. Meer dan 500 werkgevers en bijna 6.000 werknemers werden hiermee ondersteund in het volgen van een opleiding of persoonlijk ontwikkeltraject. We zijn trots op de resultaten die we gezamenlijk met LimburgLeert.nl hebben bereikt! Benieuwd naar het eindresultaaat? Bekijk de Factsheet Limburg Leert in cijfers 2022.

Betrokken personen

Mark Hendriks

Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

T 06 - 27041144
E hendriks@lwv.nl

Roger Holtus

Roger Holtus (Wiertz Company)

Voorzitter expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

Overige leden expertisecentrum

Maruca Overdijk – Boels Zanders Advocaten
Evert Hoiting – Advance Communications
Karel van Rosmalen – Vista College
Jack Janssen – AB Werkt
Rob Slagmolen – VNO-NCW

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!