Expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat voor directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs zet zich in voor voldoende en goed opgeleid personeel.

Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaalt en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs na te streven zijn er onderwerpen bepaalt welke middels projecten ingevuld worden.

Inclusiviteit

Mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in het reguliere bedrijfsleven

100.000 banenafspraak

Met dit projecten willen we zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking een plek in het reguliere bedrijfsleven laten vinden. Wij hebben zitting in de drie besturen van de Limburgse Regionale Werkbedrijven (samen met wethouders centrumgemeenten, vakbonden en UWV). Tot nu toe is dit zeer succesvol in Limburg, met zeer veel plaatsingen.

Door Inzicht aan de Slag!

Het actieplan voor dit project is gezamenlijk ons, het UWV en de arbeidsmarktregio’s en opgesteld. De provincie Limburg heeft 1,5 miljoen euro subsidie verleend aan dit project. Doelstelling is om 7.350 profielen van mensen in de bijstand en ww te maken op competentieniveau opdat deze makkelijker naar werk te bemiddelen zijn.

Future Proof Organisaties

In samenwerking met de drie arbeidsmarktregio’s zijn plannen opgesteld om mensen met een afstand aan het werk te krijgen. Deze drie plannen zijn inmiddels goedgekeurd en beloond met 3 miljoen euro. Bij een goede evaluatie volgt in 2020 nogmaals 3 miljoen euro. Onder invloed van de Coronacrisis is de scope inmiddels breder dan alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een uitwerking hiervan is de “Future Proof Human Capital Scan’.

Future Proof Human Capital Scan
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft in samenwerking met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan een praktijkgerichte HR-scan ontwikkeld die ondernemers in Limburg helpt te ontdekken of zij klaar zijn voor de toekomst. De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt doeltreffend in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen naar voren. Elke deelnemer aan de scan krijgt een eigen rapport dat tevens een vergelijking van zijn situatie maakt ten opzichte van branchegenoten. Uitdagingen worden in beeld gebracht en, indien gewenst, wordt samen met partners zoals Leo-Loopbaan, WSP, Leerwerkloket en LWV Business College een aanbod gedaan om concrete stappen te zetten richting het toekomstbestendig maken van de organisatie.

De Future Proof Human Capital Scan richt zich op Limburgse ondernemingen met 10 tot 250 werknemers. Met de scan wordt een bedrijf op vier pijlers getoetst:

  1. “Strategie en Bedrijf”, Over de strategische verankering van (sociale) innovatie, randvoorwaarde voor succes;
  2. “Wendbaarheid & Flexibiliteit ”, Over interne veranderingssnelheid en daarmee wendbaar en slagvaardig zijn;
  3. “Flexibel op- en afschalen”, In een steeds volatielere omgeving tijdig kunnen aanpassen;
  4. “Employability & Duurzame Inzetbaarheid”, Ontwikkelen van medewerkers en verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven worden binnenkort uitgenodigd om deel te nemen aan de scan. Het invullen neemt 20 minuten in beslag. Vervolgens krijgt de ondernemer een individuele terugkoppeling waarin zijn uitkomsten (en de vergelijking met branchegenoten) besproken worden. Het rapport bevat waardevolle informatie rondom het toekomstbestendig maken van de onderneming en concrete handvatten om in de eigen onderneming toe te passen.

Het unieke van de Future Proof Human Capital Scan is dat niet alleen de uitdagingen in kaart worden gebracht maar dat ook een aanbod wordt gedaan om concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendige organisatie.

Enerzijds zijn dit werkgeverssessies met een aanbod gericht op de onderdelen uit de scan. Denk hierbij aan collegiale in- en uitleen, inclusief herontwerp van werkprocessen, van-werk-naar-werk, vitaliteit, scenarioplanning, HR-leiderschap, etc. Maar ook sessies om werkgevers onderling bij elkaar te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Anderzijds zijn dit werknemerssessies gericht op het belang van Leven Lang Ontwikkelen, concrete trainingen en workshops.

De Future Proof Human Capital Scan is onderdeel van het landelijke project Perspectief op Werk. Hierin werken overheid, onderwijs en werkgevers samen om de arbeidsmarkt te versterken. De drie Limburgse arbeidsmarktregio’s hebben in dit kader samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging  actieplannen opgesteld en dit project is een onderdeel daarvan.

Bekijk hier de flyer van de ‘Future Proof Human Capital Scan’:  Future Proof Human Capital Scan

Klik hier en begin meteen: https://zuydlectoraatemployability.survalyzer.eu/FPHCscan

Regionale Mobiliteitsteams (RMT)

Vorig jaar juni, toen men verwachtte dat de werkloosheid heel hoog zou oplopen, is het besluit genomen om in elke arbeidsmarktregio een RMT (samenwerking tussen gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers) op te richten. Dit zou zich moeten richten op het van werk naar werk brengen van mensen (zonder dat deze in de uitkering zouden komen). De wereld ziet er inmiddels anders uit maar de RMT’s worden toch opgericht. Dit om voorkomende gevallen op te pakken maar vooral ook om de samenwerking voor de toekomst te verbeteren en te bouwen aan een infrastructuur waarbinnen mobiliteit verbeterd wordt.

Grensoverschrijdende arbeid

Creëren van voldoende en goede huisvesting en het stimuleren van kennisdeling tussen gemeenten/ondernemers, integratie en imago.

Internationale werknemers

Arbeidsmigranten zijn ons “overkomen”. Het is nu zaak een visie (gericht op o.a. huisvesting, integratie, draagvlak bevolking, kennisdeling gemeenten) voor heel Limburg hierop te ontwikkelen. Hierin werken we samen met Provincie Limburg en gemeenten. De Corona crisis heeft duidelijk gemaakt dat deze groep heel belangrijk is voor onze economie. We gaan dus door met ons in te zetten voor voldoende en goede huisvesting, kennisdeling tussen gemeenten, integratie en imago.

Thuiswerkende grenswerkers

De LWV vraagt al langere tijd aandacht voor de thuiswerkende grenswerkers en hun fiscale en sociale positie. Tijdens de Corona-periode zijn door overheden onderlinge afspraken gemaakt waardoor aan deze positie nu niets verandert. Maar voor de periode na Corona is dit nog niet gebeurd waardoor zowel werkgevers als werknemers worden opgezadeld met flinke administratieve lasten en financiële lasten. In samenwerking met VNO-NCW wordt gekeken naar een oplossing. In de SER wordt op dit moment een advies m.b.t. hybride werken voorbereid waarbij ook dit onderwerp wordt meegenomen.

Goed opgeleid personeel

Bedrijven verbinden met het technisch onderwijs en enthousiasmeren om stages en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Sterk Techniekonderwijs

Middels dit project zetten wij ons in voor een sterk techniekonderwijs door bedrijven te verbinden met het technisch onderwijs. Jaarlijks komt in de periode 2020-2023 100 miljoen beschikbaar voor versterking van vmbo techniek.

Stages en leerwerkplekken

Onder invloed van de Corona crisis komen stages en leerwerkplekken onder druk te staan. Wij zullen met onze leden in gesprek gaan over het belang van deze plekken voor de toekomst. Daarnaast enthousiasmeren we bedrijven om stages en leerwerkplekken beschikbaar te (blijven) stellen.

Duurzame inzetbaarheid

Stimuleren van vitaliteit en Leven Lang Ontwikkelen om werknemers fit en up-to-date te houden voor de arbeidsmarkt.

Vitaal bedrijf

Op maandag 5 oktober lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Bas van ’t Wout (SZW) het landelijke programma Vitaal Bedrijf (www.vitaalbedrijf.info). Dit programma helpt ondernemers met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Dat levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim. Limburg heeft in samenwerking met de LWV en Netwerk Vitaal Limburg de primeur van het programma.

Via de nieuwe site www.vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Limburg en de rest van Nederland praktisch, snel en bovendien kosteloos een vliegende start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle mensen die er werken. Giel Braun, voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging: “In Limburg staat het thema vitaliteit al langer op de agenda. We zijn blij dat Vitaal bedrijf het werkgevers nu makkelijk maakt om te beginnen. Juist in deze tijd van corona, ook bij thuiswerken is het belangrijk te zorgen voor een goede balans.”

Bekijk hier de flyer van Vitaal Bedrijf:  Vitaal-Bedrijf-actie-flyer-Limburg

Livestream lancering landelijk programma Vitaal Bedrijf
Klik hier om de livestream terug te kijken.

Vitaliteitsscan

 
Programma Vitaal Bedrijf
Programma Vitaal Bedrijf – LWV

 

LEO, Loopbaan en Ontwikkeling

Doelstelling is om mensen fit voor de job te houden. In 2020 is de coöperatie Leo opgericht en hebben wij zitting in het bestuur. We zullen dit jaar vooral inzetten op bewustwording van het belang van Leven Lang Ontwikkelen bij medewerkers (via onze leden). Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een scholingsplatform (werktitel Limburg Leert) waardoor o.a. medewerkers van onze leden via de digitale weg zich verder kunnen ontwikkelen. Ook Leven Lang Ontwikkelen staat op de agenda.

LimburgLeert.nl

LimburgLeert.nl is een initiatief van o.a. de LWV. In de praktijk zien we dat werkgevers voor belangrijke uitdagingen staan, zoals de impact die deze tijd heeft op werknemers en hoe je daar als organisatie het beste mee om kan gaan. LimburgLeert.nl helpt je op weg door ondersteuning te bieden met ontwikkeling van je werknemers. Lees verder voor meer informatie: https://limburgleert.nl/werkgevers/

Vanaf 1 oktober kunnen Limburgse werkgevers via LimburgLeert.nl gebruik maken van de subsidieregeling NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk. De komende 12 maanden worden er aan de Limburgse medewerkers ruim 7.000 ontwikkeladviezen en scholingsactiviteiten aangeboden.

Betrokken personen

Mark Hendriks

Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

T 06 - 27041144
E hendriks@lwv.nl

Giel Braun (Koobra Invest)

Voorzitter expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs

Overige leden expertisecentrum

Maruca Overdijk – Boels Zanders Advocaten
Evert Hoiting – Advance Communications
Karel van Rosmalen – Vista College
Jack Janssen – AB Werkt
Rob Slagmolen – VNO-NCW

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!