Skip to main content

Duurzame Bedrijventerreinen

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen

De Methodiek richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Duurzame Bedrijventerreinen is een project van ons expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:

   

Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen bestaat uit vier delen:

1. Governance & communicatie
Dit betreft de wijze waarop bedrijven georganiseerd zijn op een bedrijventerrein, om gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan met het aanpakken van gemeenschappelijke problemen en uitdagingen. Communicatie is hierbij van belang, ook om andere bedrijven hierover te informeren en aan te laten sluiten. In dit deel vind je richtlijnen, tips en formats voor de inrichting en communicatie.

2. Transitiebeeld, ambitie & behoefte
Dit deel betreft een stappenplan voor nieuwe projecten rond het verduurzamen van bedrijventerreinen. Op basis van een ‘data-röntgenfoto’ verken je het bedrijventerrein. De data-röntgenfoto verschaft inzicht in de doelgroepen, zoals grote energieverbruikers, koplopers duurzaamheid, bedrijven met wateroverlast of bedrijven die aan bepaalde wetgeving moeten voldoen. Hiermee kun je een eerste inschatting maken van bedrijven waar je grote impact kunt realiseren voor het behalen van de doelen. Uit de behoeftebepaling volgt een advies over de vervolgstappen die collectief genomen kunnen worden.

3. Business case & financiering
Dan volgt een verdere uitwerking van de collectieve vervolgstappen, dus de invulling van een of meerdere modules. In een maatwerkadvies worden de voorgestelde maatregelen uitgewerkt en voorzien van een kostenindicatie, terugverdientijd, subsidie- en financieringsmogelijkheden. Hiervoor vind je hieronder formats en rekentools ter ondersteuning bij het opstellen van business cases.

4. Besluit ondernemers
Na een positieve reactie van de collectieve bedrijven, worden maatregelen ingepland en uitgevoerd. En na uitvoering verschaft het collectief hierover relevante data ten behoeve van de monitoring van de doelstellingen.

Toegang tot de documenten 

Hieronder vind je het inhoudelijk overzicht van de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen en de (voorbeeld) documenten die aan elke stap gekoppeld zijn. Ga jij aan de slag met de duurzaamheid van jouw bedrijventerrein en wil je deze documenten inzien of gebruiken? Stuur een mail naar Sonja Demandt (Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie) via demandt@lwv.nl om toegang te krijgen tot de documenten.

1. Governance & communicatie

Richtlijnen, tips en formats voor de inrichting en communicatie.

1. Organisatiestructuur

1.1. Organisatiestructuur

2. Projectorganisatie & communicatie

2.1. Voorbeeld statuten stichting

2.2. Concept formats brieven

 • Conceptbrief Green Deal
 • Conceptbrief Informatieplicht
 • Conceptbrief Label C
  • Leaflet Energielabel C Kantoren
 • Conceptbrief Energiescan

2.3. Voorbeeld communicatieplan

 • Communicatieplan Duurzame Bedrijventerreinen
 • Algemene communicatie richtlijnen
 • Project report – Sustainable Business Parks (studenten Fontys)
 • Presentation – Sustainable Business Parks (studenten Fontys)
 • Instructie voor het maken van een flyer
 • Marketingcommunicatie tips

2.4. Voorbeeld presentaties

 • Presentatie – Biodiversiteit op bedrijventerreinen
 • Presentatie – Verduurzamen bedrijventerreinen
 • Presentatie – Lokaal Collectief Energie Systeem
 • RES Vooruit Local Energy Hub

3. Trekker & kwartiermaker

3.1. Voorbeeld vacature kwartiermaker

3.2. Voorbeeld vacature projectleider

3.3. Energieteam samensteller

3.4. Voorbeeld samenwerkingsconvenant

4. Lokale partners

4.1. Lokale partners m.b.t. energie, klimaat en overig

4.2 Checklist contract met leverancier

4.3 Leverancier selectietool

4.4 Voorbeeld tenderdocument

4.5 Checklist contract met ondernemer

 

6. GIS / Data systeem

6.1. Voorstellen

 • Data-röntgenfoto (Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies)
 • Duurzame Bedrijventerreinen Venlo (Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies)
 • Offerte GisCovery (Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies)

2. Transitiebeeld, ambitie & behoefte

Stappenplan nieuwe projecten rond het verduurzamen van bedrijventerreinen.

1. Green Deal Ambitiescan

1.1. Aanpak Green Deal Ambitiescan (stappenplan)

1.2 Enquête duurzame maatregelen op bedrijventerreinen

2. Paris Proof Ranking (PPR)

2.1. Beschrijving PPR (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)

2.2. PPR 2014 t/m 2019

 • PPR Maastricht – Roermond 2014-2019 (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)

2.3. Update PPR 2021

 • Paris proof categorie bedrijventerreinen Maastricht
 • Paris proof categorie bedrijventerreinen Roermond

3. Data-röntgenfoto

 • Data-röntgenfoto Duurzame Bedrijventerreinen LWV (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)

4. Scenarioplanning

 • Artikel Toepassen van digital twins biedt kansen voor werklocaties (Ondernemend Venlo, 22 maart 2022)

5. BT scan breed

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

6. BT Klimaatscan

6.1. Klaar voor klimaat

 • Handboek – Zo maak je een bedrijventerrein klaar voor klimaat! (HAS Hogeschool)

6.2. Afkoppelen hemelwater

 • Rapport – Adapting business parks to climate change (Wageningen Universiteit)
 • Presentatie – Adapting business parks to climate change (Wageningen Universiteit)
 • Interactieve tool maatregelen duurzame bedrijventerreinen
 • Infographic regenwater ontkoppelen
 • Quickscan kansen afkoppelen Bedrijventerrein Spikweien – Kragten
 • Kostenraming afkoppelen bedrijventerrein Noorderpoort – SmitsRinsma

7. BT ZonOpDak

7.1. BT Zon Op Dak

 • Algemene Brochure Stichting Energieke Regio (StER)
 • Brochure Stichting Energieke Regio – Collectieve aanbesteding zonnepanelen (StER)
 • Kaarten bedrijventerreinen m.b.t. potentie Zon Op Dak (Sweco)
 • Voorbeeld maatwerk advies (StER)
 • Voorbeeld kostenoverzicht (StER)
 • Voorbeeld propositie: collectie actie solar PV op dak

8. Individuele energiescan

8.1. Voorstel offerte – Verduurzaming bedrijventerreinen Gemeente Venlo (Klimaatroute)

8.2. Voorbeeldscan (Klimaatroute)

 • Voorbeeld propositie quick win LED

8.3. Rapportage

 • Tussenrapportage Energiescans Venlo – Klimaatroute
 • Dashboard (Klimaatroute)

8.4. Vragenlijst Energie

9. Local Energy Hub

9.0. Algemene informatie Local Energy Hub

 • Korte beschrijving Energy Hub – Slim gebruik maken van lokaal duurzame energie
 • Presentatie – Haalbaarheidsstudie Local Energy Hub
 • Aanvraag & beoordeling
  • Aanvraagformulier Subsidie Local Energy Hub (Provincie Limburg)
  • Verdieping haalbaarheidsonderzoek
 •  Aanpak
  • Presentatie Energiemanagement – vaststellen van vermogensprofiel
  • Stappenplan voor het realiseren van Energy Hubs (Firan)
  • Voorbeeld propositie Energie Service Company (ESCo)
 •  Studies / rapporten
  • Landelijk actieprogramma Netcongestie
  • Handreiking slimme energiesystemen (Rebel)
  • Smart Energy hubs Oost-Nederland – Aanpak voor structurele opschaling SEH’s (Rebel)

9.1. Haalbaarheidsstudies

 • Toelichting aanvraag & beoordelingsmethodiek
 • Offertes
  • Offerte – Local Energy Hub Venlo (Volantis)
  • Bijlage Offerte – Local Energy Hub Venlo (Volantis)
  • Offerte – Plan van Aanpak Local Energy Hub Venlo (VisionH2)
  • Bijlage Offerte Plan van Aanpak Local Energy Hub Venlo (VisionH2)
 • Rapporten & bijlagen
  • Definitieve rapportage Local Energy Hub Venlo (Volantis)
  • Management samenvatting Local Energy Hub Venlo (Volantis)
  • Bijlage – Analyse enquêteresultaten Local Energy Hub Venlo
  • Bijlage – Multicriteria analyse Local Energy hubs Venlo
  • Bijlage – Indicatieve business case Local Engery Hub Venlo – toepassing en gebruik waterstof (MV Energietechniek)

9.2. Quickscan

 • Aanvraag & beoordeling – Offertevergelijk Energy Hub
 • Offertes
  • Offerte onderzoek en congestie regio Venlo (Spectral)
  • Offerte, Quickscan & Presentatie (Essent Eis)
  • Offerte & Aanvullingen offerte (Rethink Zero)
  • Offerte voorstel & Presentatie technische oplossing beheren netcongestie (Energypool)
  • Offerte presentatie (Volantis)

9.3. Machtiging en overig

 • Opzet quickscan
 • Toelichting machtiging
 • Volmachtformulier dataverzameling

3. Business case & financiering

Formats en rekentools ter ondersteuning bij het opstellen van business cases.

1. Business case Energy

 • Template kostenraming – voorbeeld Aviko – AMI
 • Template kostenraming – voorbeeld MGG – Dings
 • Business case tool Esco
 • Business case tool PV
 • Business case tool LED

2. Business case Klimaat

 • Verkenning kostendekking o.b.v. rapport Kragten
 • Aangepaste verkenning kostendekking o.b.v. rapport Kragten
 • Wadi berekening – Noorderpoort

3. Business case Circulair

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

4. Financieringsproducten

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

4. Besluit ondernemers

Na een positief van het collectief worden maatregelen ingepland en uitgevoerd.

1. Format Projectplan

 • Format projectplan (Stimulus)

2. Concrete Projecten - Energie

2.1. Aviko – AMI

 • Projectplan warmte uitwisseling Aviko – AMI
 • Energiemodel Aviko
 • Energiemodel AMI
 • Matching Aviko – AMI
 • Budgetraming Aviko – AMI

2.2. MGG – Dings

 • Projectplan warmte uitwisseling MGG – Dings
 • Studie warmteterugwinning MGG – Dings – Unica
 • Overzicht voordelen voor MGG
 • Financieel overzicht MGG – Dings

3. Concrete projecten - Klimaat

3.1. Marinus Dammeweg

 • Projectplan Marinus Dammeweg
 • Voorstel klimaatadaptatie Marinus Dammeweg (Sweco)
 • Aangepast voorstel klimaatadaptatie Marinus Dammeweg (Sweco)
 • Kostenraming Marinus Dammeweg (Sweco)
 • Projectplanning Marinus Dammeweg (Sweco)
 • Visualisatie voor en visualisatie na

3.2. Collectie afkoppelen Spikweien

 • Projectplan afkoppelen Spikweien
 • Voorstel afkoppelen Spikweien (Kragten)
 • Kostenraming afkoppelen Spikweien (Kragten)
 • Aangepaste kostenraming afkoppelen Spikweien (Kragten)
 • Projectplanning afkoppelen Spikweien
 • Gebiedsontwerpschets
 • VO-tekening noordelijke berging en VO-tekening zuidelijke berging

3.3. Middenterrein Noorderpoort

 • Projectplan Noorderpoort
 • Wadiberekening Noorderpoort
 • Kostenraming Noorderpoort (SmitsRinsma)
 • Visualisatie Noorderpoort

3.4. Entree Spikweien

 • Projectplan entree Spikweien
 • Orientatie entree Spikweien (BASE Projects)
 • Voorstel entree Spikweien (BASE Projects)
 • Offerte entree Spikweien (NLG buitenkansen)
 • Aangepaste offerte entree Spikweien (NLG buitenkansen)

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie

T +31 - 6 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Jacko D'Agnolo

Projectleider Duurzame Bedrijventerreinen

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!