Skip to main content

Vorige week maakten TenneT en Enexis bekend dat er voorlopig geen nieuwe grootverbruikers op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. LWV en zustervereniging VNO-NCW Brabant Zeeland spraken onmiddellijk uit dit niet te kunnen accepteren. Ruim 400 leden, die de moeite namen een flitsenquête in te vullen, illustreren met hun antwoorden de ernst van de situatie. Ongeveer driekwart van de respondenten gaf aan nu of in de toekomst hinder te ondervinden van de netcongestie. In de bijlage een eerste analyse van de respons met enkele conclusies en oplossingen.

Inmiddels hebben we een meldpunt geopend waar leden terecht kunnen met klachten, opmerkingen, maar ook suggesties. Dat is te bereiken via: mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl o.v.v. Meldpunt netcongestie.

Op 16 juni is een spoedoverleg tussen de Brabantse en Limburgse gedeputeerden en minister Jetten (Klimaat) over mogelijke oplossingen. De resultaten van onze enquête komen via onze gedeputeerden in dit gesprek aan bod. Ook gaan we resultaten gebruiken om de druk bij de politiek op te voeren om versneld met oplossingen te komen. Mogelijk komen we bij u terug wanneer we gebruik willen maken van door u gemaakte opmerkingen in de enquête.

Vestigingsklimaat

We maken ons binnen de LWV al langer zorgen over het vestigingsklimaat in de regio. De arbeidsmarkt bezorgt ons allen hoofdbrekens, er ontstaat een toenemend gebrek aan ruimte voor ondernemers, de stikstofimpasse leidt tot een stand still wat betreft aanleg van infra, en de netcongestie versterkt het gevoel van onmacht. De dossiers hangen met elkaar samen, en vragen een integrale oplossing. Ondernemers moeten daaraan hun steentje bijdragen, maar van het Rijk mag verwacht worden dat de regie wordt genomen.  Daar ontbreekt het nu echter helaas aan. Vandaar dat wij langs alle wegen aandacht hiervoor vragen. Met spoed maken wij inzichtelijk welke knelpunten zich voordoen, welke oplossingen er zijn en doen we een suggestie voor een road map met als doel deze impasse te doorbreken.
We houden u op de hoogte.

Klik hier voor de uitslag van de enquête >