Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 19:19 || Eind: 28-02-2024 - 19:19
Locatie:

Vandaag is de inhoud van NOW-regeling gepresenteerd door minister Koolmees. Wij zijn blij dat de NOW-regeling verder bekend is en dat het loket voor ondernemers snel opengaat. Voor veel bedrijven telt nu namelijk werkelijk elke dag. Wij hebben de nieuwe informatie voor je bekeken. Dit is wat je nu zeker moet weten over de NOW-regeling:
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Deze tegemoetkoming heet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW-regeling. Deze regeling vervangt de werktijdverkorting (WVT).

Ingangsdatum en voorschot
Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Bepaling omzetverlies
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet van drie maanden in 2020, waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Dit is bedoeld voor bedrijven die uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling.

Compensatie
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. De tegemoetkoming in de loonsom is te berekenen met een formule: 90% x omzetdaling in procenten = percentage tegemoetkoming loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Werknemers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers, payrollwerknemers en uitzendkrachten wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Concern
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Eindafrekening
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open
Klik hier voor de officiële bekendmaking (kamerbrief).
Klik hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de NOW-regeling.
Onze partner Boels Zanders heeft een paar nuttige tips:

De aanvraag zelf kan waarschijnlijk vanaf 6 april ingediend worden bij UWV. De exacte datum wordt later deze week bekend gemaakt. Belangrijke vragen bij de aanvraag zullen zijn:
Voor welke periode wordt de omzetdaling verwacht (per 1 maart, 1 april óf 1 mei);
Hoe hoog de verwachte omzetdaling in deze periode zal zijn, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 25% van de netto-omzet over 2019. Let op! Indien de onderneming deel uit maakt van een groep of concern, wordt naar de omzet van de groep of het concern gekeken. Indien van toepassing, is het belangrijk hierover advies in te winnen bij de accountant;
Wat de loonkosten per maand zijn, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de SV-lonen van de werknemers in januari 2020 (deze zijn bij de Belastingdienst bekend).
Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het verder belangrijk te beseffen dat er op werkgevers een inspanningsverplichting rust om werknemers in dienst te houden en deelname aan de NOW regeling met zich meebrengt dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via UWV tot sancties leidt. Dat betekent niet dat het beëindigen van arbeidsrelaties niet meer mogelijk is. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op.

Naast de arbeidsrechtelijke vragen die de huidige crisis met zich meebrengt, spelen er mogelijk ook andere juridische vraagstukken binnen jullie organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy, overeenkomsten en overmacht, aanbestedingsrecht, of financieringen. Kijk voor de belangrijkste vragen op onze speciale corona website www.boelszanders.nl/coronavirus.

Q en A NOW-regeling 1 april 2020.pdf