Skip to main content

Onder invloed van de Corona crisis komen stages en leerwerkplekken onder druk te staan. Binnen het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs zijn we binnen het onderwerp ‘Goed opgeleid personeel’ voortdurend in gesprek met onze leden over het belang van deze plekken voor de toekomst. Daarnaast enthousiasmeren we bedrijven om stages en leerwerkplekken beschikbaar te (blijven) stellen.
Op dit moment worden er in Zuid-Limburg nog vele stageplekken gezocht door MBO-studenten welke interessant kunnen zijn voor ondernemers aangesloten binnen de Limburgse Werkgevers Vereniging. Daarom zetten de MBO-scholen, bedrijven en de overheid in Zuid-Limburg samen met SBB de schouders onder het actieplan SBB Helpt! voor het behoud van stages en leerbanen. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

Door stage en leerbanen aan te bieden lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Bovendien is het begeleiden van MBO-studenten misschien wel de leukste manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Heb je een vak deskundige praktijkopleider in huis en kun je een goede en veilige werkplek faciliteren voor één of meer van onderstaande opleidingen? Wij horen het graag!

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (mbo niveau 4)
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker houdt zich bezig met het verzorgen, opvoeden, begeleiden en helpen van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Hierin krijgt hij te maken met ontwikkelingsachterstanden en gedrags- en opvoedingsproblemen. Hij werkt in een kindercentrum waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal worden aangeboden. Ook kan hij werken in een onderwijsvoorziening waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. De medewerker kan ook werken bij organisaties die opvoedingsondersteuning of begeleiding aanbieden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt, vaak in groepsverband, een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de setting kan hij een aansturende of begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers. Ook is hij het aanspreekpunt voor ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega’s of externe deskundigen.

Pedagogisch medewerker kinderopvang (mbo niveau 3)
De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum, waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Een pedagogisch medewerker creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. De pedagogisch medewerker werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Hij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. Hij heeft taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Hij werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie. Hij werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers.

MBO-Verpleegkundige, niveau 4
De mbo-verpleegkundige wordt opgeleid om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken: ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. De breedte (vier contexten) dient gewaarborgd te zijn om te voldoen aan de Wet BIG. Zij levert vanuit een teamverband vraaggerichte intramurale en/of ambulante en/of semimurale zorg. De werkplek is wisselend en kan ook internationaal zijn. Op de werkplek kunnen zowel de zorgvragers als hun zorgbehoeften snel veranderen. De doelgroep waaraan de mbo-verpleegkundige zorg verleent, is zeer divers. De doelgroep bestaat onder andere uit: oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, o.a. psychogeriatrische en somatische zorgvragers; chronisch zieken; revaliderende zorgvragers; zorgvragers met een handicap; klinische zorgvragers; zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen; barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen; kinderen en jeugdigen met potentiële of feitelijke gezondheids- of bestaansdreiging.

Software developer, niveau 4
De Software developer maakt en beheert software voor talloze toepassingen, zoals websites, games, industriële software, zorgtoepassingen, onderwijssoftware en software voor de financiële wereld. Hij verdiept zich in veel verschillende werkmethodieken, programmeertalen (backend en/of frontend) en informatiesystemen. Hier heeft hij technisch inzicht voor nodig. Hij werkt in een team met andere ontwikkelaars en collega’s. De eindverantwoordelijkheid ligt vaak bij de projectleider. Als het om een kleine software onderdelen of toepassingen, heeft de Software developer zelf de eindverantwoordelijkheid.

Expert IT systems and devices, niveau 4
De Expert IT systems and devices is bij een bedrijf vaak de contactpersoon op ICT-gebied. Hij/zij helpt gebruikers devices te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en applicaties. Daarnaast houdt de Expert IT systems and devices zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en heeft hij/zij een rol bij het bespreken van wensen van opdrachtgevers en dit vertalen naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of applicaties. Hij/zij heeft oog voor de organisatie waar hij/zij voor werkt, heeft een helikopterview en kan goed delegeren. Hij/zij werkt vaak samen met collega’s in projectteams, en heeft de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de IT infrastructuur en devices en het ondersteunen van gebruikers.

Medewerker ICT support, niveau 2
De Medewerker ICT support werkt bij of voor bedrijven waar gewerkt wordt met ICT. Dit maakt dat de werkomgeving heel breed is. Afhankelijk van de omvang en/of inrichting van de organisatie zullen werkzaamheden waarbij de beginnend beroepsbeoefenaar de gebruiker ondersteunt veelal in een servicedesk omgeving plaatsvinden. De Medewerker ICT support voert alle werkzaamheden, die routinematig en standaard van aard zijn, in opdracht uit en houdt zich strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht, overlegt hij/zij direct met de leidinggevende.

Interieuradviseur, niveau 4
De interieuradviseur werkt in de detailhandel bij een midden- en kleinbedrijf of grootwinkelbedrijf binnen de woonbranche. Hij kan in loondienst zijn bij een speciaalzaak of werken als zelfstandige. De interieurad­viseur adviseert klanten over de inrichting van ruimten zoals woningen of bedrijfsruimte. Uitgangspunt hierbij is het idee van de opdrachtgever en de interieuradviseur verwerkt dit tot een ontwerp. Hij presen­teert dit inclusief offerte aan de klant, zodat deze een keuze kan maken. De interieuradviseur combineert advies-, verkoop- en ontwerpvaardigheden. Hij gebruikt zijn creativiteit en kennis van materialen en trends. Wanneer de opdracht gegeven is, coördineert de interieuradviseur de uitvoering van het ontwerp inclusief de financiële afwikkeling van het project. De interieuradviseur voert zijn werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit en heeft overleg met de opdrachtgever en collega’s.

Assistent-manager internationale handel, niveau 4
De assistent-manager internationale handel werkt in verschillende branches. Hij is flexibel, gaat goed om met verschillende culturen en past wet- en regelgeving over import en export accuraat toe. Hij stelt export- en marketingplannen op. Hij speelt in op de wensen van de klant en combineert dit met commercieel inzicht om zijn verkooptargets te halen. Daarnaast beheerst hij meerdere moderne vreemde talen, waaronder Engels. De assistent-manager internationale handel heeft een uitvoerende, coördinerende en controlerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende.

Stageplek beschikbaar stellen?


Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de projecten onder het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs contact op met Mark Hendriks, Expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs via de LWV app of via hendriks@lwv.nl