U bevindt zich hier:
Home  >  Nieuws

Nieuws

                                                                                                   
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Nieuwsbericht
X
19/09/2016
Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen
​Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling, maar is niet ambitieus genoeg als het gaat om de economie. Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden,  is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Rutte II heeft daarvoor een stevig fundament gelegd en moet daar zo snel mogelijk een start mee maken.

De ondernemersorganisaties zijn van mening dat Nederland toe moet naar een nieuw ondernemerselan, nieuwe investeringen en duurzame groei. Met het programma NL Next Level, dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland voor de zomer hebben gelanceerd, doen zij daar concrete voorstellen voor. Visie en gerichte investeringen zijn nodig om een beter Nederland te bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – en om de grote transities waarvoor we staan op succesvolle wijze door te maken

Verloren jaar
 VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland wijzen erop dat het verkiezingsjaar 2017 geen verloren jaar mag zijn. Het huidige kabinet moet nu al een start maken met het bepleite, publiek-private Next Level Investeringsfonds en vernieuwingen in het ondernemersklimaat van Nederland.  Het versterken van onze  concurrentiepositie op de interne Europese markt is van groot belang.

Vennootschapsbelasting
De ondernemingsorganisaties juichen toe dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van €200.000 naar €350.000. Dit is goed voor alle bedrijven en vergroot de investeringsruimte.
Positief is ook dat het kabinet dga's in Nederland heeft verlost van het probleem dat ze geen dividend meer konden uitkeren vanwege hun pensioenverplichting op de eigen balans. Deze pensioenvoorziening kan worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Het afgekochte bedrag kan vervolgens weer worden teruggestort in de BV, zodat dga's hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben moeite met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Zij vinden het onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd. 

Innovatie
Gezien het belang van innovatie voor het mkb moet de korting op de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) worden teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft. De ondernemingsorganisaties zijn tevreden dat het kabinet voldoende budget heeft gevonden om de succesvolle innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) op het niveau van 2016 te houden.

Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk daarentegen is de flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de Borgstelling voor het MKB (BMKB). Die beperkt de toegankelijkheid van de regeling in hoge mate, terwijl de BMKB onmisbaar is om bancaire kredietverlening aan het mkb te stimuleren en te ondersteunen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland missen verder opnieuw een durfkapitaalregeling die particulieren fiscaal stimuleert om te investeren in het mkb. De eigen vermogenspositie van veel ondernemers is slecht, het aantrekken van risicokapitaal bijna niet te doen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.

Handelsbevordering
Tevreden zijn de organisaties met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 meerjarig uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering. Met de middelen richten overheden en bedrijfsleven een gezamenlijke 'werkplaats' in om de voorbereiding, organisatie en follow-up van handelsmissies te verbeteren.
Limburg
De LWV is met VNO-NCW van mening dat waar onze economie weer het groeipad heeft ingeslagen, er niet gewacht moet worden tot na de verkiezingen in maart 2017, maar er nu alles aan gedaan moet worden om dit groeitempo vol te houden. Volgens LWV-directeur Wim Weijnen geldt dit heel nadrukkelijk in Limburg voor de positieve ontwikkeling van de vier campussen maar óók voor het versneld realiseren van de grote corridors op het gebied van weg- en railinfrastructuur. Het versnelt invoering van een investeringsfonds gericht op kennis en innovatie. Zoals eveneens bepleit in NL Next Level zou ook Limburg een verdere verhoging van het groeitempo kunnen bewerkstelligen.
http://windex.lwv.nl/NieuwsFoto/Kroon.jpg
Deel dit bericht:
Bijlagen
Gemaakt om 20-9-2016 16:08 door Sandra Litjens
Laatst gewijzigd op 3-10-2016 8:12 door Sandra Litjens